Згідно із Законом України «Про вищу освіту» і рішенням конференції трудового колективу ректор своїм наказом затверджує склад вченої ради.

Вчена рада працює згідно з планом, який складається на поточний навчальний рік. План затверджується на першому засіданні вченої ради та вручається кожному члену вченої ради.

Засідання вченої ради відбуваються щомісячно згідно з планом засідань вченої ради. На засіданнях розглядаються питання про навчальну, методичну, наукову, виховну роботу деканатів факультетів, кафедр, структурних підрозділів, аспірантури (докторантури), приймальної комісії, підсумки конкурсів на заміщення вакантних посад професорсько-викладацького складу, питання щодо присвоєння вчених звань тощо.

Контроль за виконанням прийнятих рішень покладається на керівників підрозділів, проректорів університету за фахом і вченого секретаря ради. У разі необхідності особи, які були відповідальні за підготовку питань на засідання ради, у плані контролю, повертаються через деякий час к об’єкту вивчення і доповідають вченій раді, як виконане те або інше рішення.

Засідання вченої ради проводяться, як правило, за 2-2,5 години з можливою перервою на час голосування (якщо є питання, які потребують таємного голосування). У засіданні вченої ради можуть брати участь члени професорсько-викладацького складу, які не є членами ради, представники органів студентського самоврядування, громадських організацій та представники ЗМК.

рішення ради 2020 рік
.pdf 27.02.2020 Про затвердження правил прийому до Вугледарського коледжу ДонДУУ у 2020 році .pdf 27.02.2020 Про перейменування закладу фахової передвищої освіти – Вугледарського коледжу Донецького державного університету управління .pdf 27.02.2020 Про якість підготовки бакалаврів і магістрів на кафедрі соціології управління .pdf 19.05.2020 Про затвердження Додатку до Положення про організацію освітнього процесу в ДонДУУ .pdf Рішення ВР 6_1від 27.02.20 Звіт каф соціології .pdf Рішення ВР 6_2 від 27.02.2020 про перейменування Вугледарського коледжу .pdf Рішення ВР 6_3 від 27.02.2020 затвердження правил прийому у Вугледарський коледж .pdf 22.12.2020 затвердженн я правил прийому у 2021році .pdf 22.12.2020 Конкурс на вакантні посади ПВС .pdf 22.12.2020 Затвердження Програм підвищення кваліфікації держслужбовців .pdf 22.12.2020 правила прийому ФПО Вугледарський коледж .pdf 22.12.2020 рекомендація до друку моногр Лисий А.О. .pdf 22.12.2020 Розміщення бюдж коштів на депозиті .pdf 22.12.2020 правила прийому ВО Вугледарський колледж
рішення ради 2019 рік
.pdf 16.01.2019 Про дозвіл на розміщення тимчасово вільних Бюджетних коштів ДонДУУ на вкладних рахунках банків .pdf 16.01.2019 Про затвердження правил прийому до Донецького державного університету управління в 2019 році .pdf 18.04.2019 Звіт про роботу факультету менеджменту у І семестрі 2018-2019 н.р. .pdf 18.04.2019 Про затвердження Акредитаційної справи Освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування .pdf 18.04.2019 Про затвердження пакетів вступних випробувань для здобуття ступеня бакалавра і магістра за всіма спеціальностями університету .pdf 18.04.2019 Про рекомендацію до друку .pdf 18.04.2019 Про роботу факультету права і соціального управління у І семестрі 2018-2019 н.р. з профорієнтаційної та виховної роботи .pdf 19.12.2019 Про затвердження правил прийому до Донецького державного університету управління в 2020 році .pdf 19.12.2019 Про розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів Донецького державного університету управління на вкладних рахунках банків .pdf 21.03.2019 Про виконання плану наукової роботи Донецького державного університету управління .pdf 21.03.2019 Про надання творчої відпустки .pdf 21.03.2019 Про переведення студентів ДонДУУ з навчання за рахунок коштів фізичних осіб на навчання за рахунок коштів державного бюджету .pdf 21.03.2019 Про ухвалення Інструкції менеджера академічної групи .pdf 21.03.2019 Про ухвалення Положення про проведення практик студентів ДонДУУ .pdf 21.03.2019 Щодо аналізу результатів навчання студентів у I семестрі 2018:2019 навчального року .pdf 23.05.2019 Звіт про роботу факультету економіки з профорієнтаційної та виховної роботи за 7 місяців 2018-2019 н.р. .pdf 23.05.2019 Про діяльність Вугледарського коледжу та перспективи розвитку .pdf 23.05.2019 Про результат перевірки стану навчально-методичного забезпечення ДонДУУ .pdf 23.05.2019 Про рекомендацію до друку .pdf 23.05.2019 Соціологічний супровід профорієнтаційної роботи в ДонДУУ .pdf 23.05.2019 Щодо внесення змін до освітніх програм та навчальних планів .pdf 23.10.2019 Про затвердження результатів І етапу конкурсного відбору проектів фундаментального дослідження, за рахунок державного бюджету .pdf 23.10.2019 Про переведення студентів ДонДУУ з навчання за рахунок коштів фізичних осіб на навчання за рахунок коштів державного бюджету .pdf 23.10.2019 Про фінансово-господарську діяльність університету в 2018 р .pdf 26.02.2019 Про створення відділу якості освіти .pdf 26.06.2019 Введення в дію освітньо-професійних програм та навчальних планів за новими стандартами вищої освіти підготовки бакалаврів .pdf 26.06.2019 Введення в дію стандартів вищої освіти України спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування .pdf 26.06.2019 Про відрахування аспірантів .pdf 26.06.2019 Про внесення змін до Правил прийому до ДонДУУ у 2019 році із змінами .pdf 26.06.2019 Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення .pdf 26.06.2019 Про клопотання щодо призначення стипендій міської ради студентам ДонДУУ .pdf 26.09.2019 Про затвердження плану роботи вченої ради ДонДУУ на 2019:2020 навчальний рік .pdf 26.09.2019 Про організацію профорієнтаційної роботи та завдання щодо її поліпшення .pdf 26.09.2019 Про підсумки роботи екзаменаційних комісій та якість підготовки фахівців у 2018:2019 н.р. .pdf 26.09.2019 Про стратегію вивчення та викладання англійської мови у студентів ступеня бакалавр .pdf 26.11.2019 Звіт про діяльність кафедри публічного управління та адміністрування .pdf 26.11.2019 Підсумки вступної кампанії ДонДУУ 2019 року та перспективи набору студентів на 2020-2021 н.р. .pdf 26.11.2019 Про затвердження індивідуальних планів аспірантів, докторантів та здобувачів наукового ступеня доктора філософії .pdf 28.08.2019 Введення в дію стандартів вищої освіти України освітніх ступенів бакалавр, магістр .pdf Рішення ВР 4_2 від 19.12.19 затвердженн я правил прийому у 2020році .pdf Рішення ВР 4 _4 від 19.12.2019 Розміщення бюдж коштів на депозиті
рішення ради 2018 рік
.pdf 05.12.2018 Про запобігання корупції в Донецькому державному університеті управління .pdf 17.01.2018 Звіт про діяльність кафедри менеджменту виробничої та невиробничої сфери .pdf 17.01.2018 Звіт про роботу юридичної клініки .pdf 17.01.2018 Про зміну голови екзаменаційної комісії .pdf 17.01.2018 Про стан охорони праці та забезпечення належної техніки безпеки в підрозділах університету .pdf 17.01.2018 Про створення робочої групи для підготовки ліцензійної справи. .pdf 17.01.2018 Про схвалення проекту Положення про індивідуальний навчальний план студента у ДонДУУ .pdf 17.01.2018 Про схвалення проекту Положення про сектор контролю якості надання освітніх послуг, ліцензування та акредитації ДонДУУ .pdf 26.06.2018 Про запобігання корупції в ДонДУУ .pdf 27.03.2018 Про виконання плану науково- дослідної роботи Донецького державного університету управління у 2017 році та плану на 2018 рік .pdf 27.03.2018 Про надання творчої відпустки здобувачу Островому О.В. .pdf 27.03.2018 Про рекомендацію до друку .pdf 27.03.2018 Про ухвалення освітніх програм та навчальних планів 2018 року підготовки бакалаврів та магістрів .pdf 27.03.2018 Про фінансово-господарську діяльність університету в 2017 р. .pdf 28.02.2018 Звіт про роботу кафедри державно правових дисциплін .pdf 28.02.2018 Про внесення замін до реєстраційної карти НДР і ДНР (РК) .pdf 28.02.2018 Про затвердження переліку нормативних дисциплін Циклу загальної підготовки бакалаврів та магістрів .pdf 28.02.2018 Про схвалення акредитаційного самоаналізу, акредитаційної справи з напряму підготовки 6.140103 «Туризм» за ОКР бакалавр .pdf 28.02.2018 Про схвалення проекту Положення оцінювання знань студентів Донецького державного університету управління