Студенти Університету управління, які навчаються за державним замовленням на денній формі навчання, мають право на отримання академічної та/або соціальної стипендій.

За результатами семестрового контролю кожного півроку формується консолідований рейтинг успішності студентів ЗВО, що складається на підставі результатів з кожної дисципліни (навчальних предметів), захистів курсових робіт, практик тощо, а також враховує участь студента у громадській, спортивній і науковій діяльності. Рейтинг вимірюється у балах і публікується на цій сторінці. Такий порядок регламентовано Постановою Кабінету міністрів України «Питання стипендіального забезпечення». До рейтингу не включаються студенти, які набрали кількість балів, меншу за межу незадовільного навчання. Також не отримують права на стипендію особи, які мають академічну заборгованість.

Розмір стипендії встановлюється Постановою Кабінету Міністрів України "Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах".

Порядок використання коштів для виплати академічних стипендій затверджений Постановою Кабінету Міністрів України

Стипендія студентам першого курсу виплачується за рейтинговою системою на підставі результатів ЗНО, її розмір завжди мінімальний. Вчена рада Університету перед початком проведення підсумків кожного семестрового контролю з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення визначає однаковий для всіх факультетів, курсів та спеціальностей ліміт стипендіатів (у діапазоні від 40 до 45 відсотків), яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Порядок формування рейтингу у і визначається "Правилами призначення академічних стипендій"

Якщо стипендіат має право на призначення кількох академічних стипендій, нарахуванню підлягає лише одна – більшого розміру.

На отримання соціальної стипендії мають право студенти, які увійшли до консолідованого рейтингу успішності та відносяться до осіб, які належать до окремих категорій громадян, яким на підставі законодавчих актів надані державні пільги і гарантії з виплати соціальних стипендій.

Академічна і соціальна стипендії виплачується один раз на місяць.

Для вирішення питання щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії створена стипендіальна комісія Університету. У своїй роботі комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами: