Рада молодих вчених Донецького державного університету управління поєднує студентів, аспірантів, докторантів та викладачів ДонДУУ, які успішно займаються науковою діяльністю, присвячують себе досягненню цілей розвитку та популяризації науки і беруть активну участь у науковому і соціальному житті ДонДУУ.

Головною метою Ради є сприяння реалізації прав молодих вчених Донецького державного університету управління щодо їх участі у формуванні та реалізації стратегії ДонДУУ, забезпечення їх активної участі у проведенні наукових досліджень та захисту їх прав та інтересів.

Діяльність Ради молодих вчених спрямована на всебічне сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених, збереження та розвиток інтелектуального потенціалу наукової молоді, виховання майбутніх наукових і науково-педагогічних кадрів покликане сприяти професійному становленню, накопиченню досвіду, творчому зростанню, максимальному використанню наукового потенціалу наукової молоді ДонДУУ.

Напрямки роботи Ради молодих вчених:
- надання консультативної, допомоги студентам, аспірантам, докторантам і молодим вченим у створенні сприятливих умов для професійної науково-дослідної діяльності;
- підтримка молодих вчених у питаннях науково-дослідницької діяльності, захисту прав інтелектуальної власності, консультативна підтримка молодих вчених щодо здійснення наукової діяльності;
- сприяння встановленню більш тісних зв’язків між старшим і молодшим поколінням вчених, забезпечуючи тим самим, спадкоємність у науковій діяльності. 
- стимулювання професійної діяльності молодих вчених, підвищення їх фахового рівня і реалізації творчої та професійної активності; 
- проведення конференцій молодих вчених та студентів;
- підвищення рівня наукового потенціалу ДонДУУ та виховання майбутніх наукових і науково-педагогічних кадрів.

контакти
Телефони: +38 (095) 565-18-55, +38 (095) 594-83-49
Ел. адреса: rmv@inbox.dsum.edu.ua
корисні посилання
1. Scimago Journal & Country Rank – ергономічний інтерфейс для пошуку актуальних журналів, що входять до наукометричної бази Scopus. https://www.scimagojr.com/journalrank.php
2. Web of Science. Master journal list – пошукова система актуальних журналів, які індексовано в наукометричній системі Web of Science. https://mjl.clarivate.com/home
3. Реєстр наукових фахових видань України. https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya
4. Вимоги до оформлення дисертацій. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17
5. Мережа спеціалізованих вчених рад України – міститься повний перелік постійно діючих спеціалізованих вчених рад України з актуальними вихідними даними про них. https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/merezha-specializovanih-vchenih-rad
6. Сторінка Facebook Ради молодих учених МОН України. https://www.facebook.com/youngscientists.ua/
7. Комітет з державних премії України – містить актуальну інформацію щодо Премії Президента України для молодих учених та стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених. http://www.kdpu-nt.gov.ua/