Система забезпечення якості освіти в Донецькому держаному університеті управління грунтується на принципах викладених в «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)» , координує цю діяльність
 

Відділ якості освіти

 

 

Метою діяльності Відділу є формування в ДонДУУ культури якості освіти та забезпечення безперервної системи удосконалення освітніх програм

Основні задачі відділу:

 • моніторинг якості освітніх послуг ДонДУУ (в цілому університетом та кожної навчальної програми окремо);
 • організація оновлення раз на два роки кожної з освітніх програм університету
 • формування експертних груп з моніторингу якості освіти;
 • залучення до груп основних стейкхолдерів регіону та галузей за якими університет готує фахівців;
 • організаційна та методична допомога в роботі експертів;
 • на підставі висновку експертної групи, підготовка, затвердження та контроль за реалізацією рекомендацій щодо підвищення якості освітніх програм;
 • інформування академічного середовища університету про результати внутрішнього моніторингу та рекомендації щодо підвищення якості освітніх послуг;
 • організація та методичне забезпечення зовнішньої оцінки якості освіти (ліцензування та акредитація університету та окремих навчальних програм);
 • координація роботи структурних підрозділів університету з питань якості освітнього процесу;
 • вивчення та узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду з питань моніторингу якості освіти;
 • забезпечення функціонування сторінки відділу на сайті ДонДУУ та модулю для внутрішнього користування співробітниками ДонДУУ;
 • формування культури якості освіти серед ПВС та адміністративних співробітників ДонДУУ.

Відділ створено в ДонДУУ у січні 2019 року в ході реалізації міжнародного проекту за програмою ERASMUS + «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО» (EDUQAS). Мета проекту полягає у впровадженні системи забезпечення якості освіти шляхом розробки ефективних внутрішніх стандартів якості. Внутрішня система контролю якості має ґрунтуватися на аналізі потреб і можливостей казахських та українських ЗВО, досвіді та кращих практиках забезпечення якості в Болонському процесі.
Проєкт забезпечив створений відділ якості освіти та його лабораторію обладнанням (16 комп'ютерів, 7 ноутбуків, принтер, мультемідійні проєктори)
Більше інформації щодо реалізації проекту та його результатів доступно на  http://eduqas.dsum.edu.ua/


Проведена пілотна оцінка освітніх програм «Туризм» та «Врегулювання конфліктів і медіація» дозволили розробити механізм оновлення освітніх програм задля забезпечення їх постійного вдосконалення

 

 


 

 

Основні стейкхолдери

 

відповідають за якість навчання на рівні з Університетом; беруть участь у формуванні та оновленні освітніх програм, формулюючи запит на очікувані результати навчання. В рамках студентоцентрованого підходу  вибудовують власну траєкторію професійного зростання через вибір дисциплін, модулів, кількість опанованих кредитів. Моніторинг задоволеності студентів якістю навчання дозволяє забезпечувати гнучкість моделі  та процедур внутрішнього забезпечення якості.

реалізують базові процедури внутрішнього забезпечення якості освіти:  здійснюють безпосередню розробку, впровадження актуальних для регіону та громади освітніх програм та постійний перегляд їх змісту; забезпечують відповідну якість викладання на основі сучасних педагогічних технологій та наукових досягнень,  а також якість науково-дослідної роботи та її інтеграцію у навчальний процес; забезпечують оцінювання результатів навчання, трансформуючи систему «контролю та покарання» в систему «довіри та допомоги»; запобігають академічній недоброчесності.

успішність випускників Університету, їхні кар’єрні здобутки – один з головних показників якості освітніх послуг, а їх фідбек щодо змісту та актуальності отриманих знань та навичок дозволяє своєчасно реагувати на необхідність внесення змін до освітніх  програм

профорієнтаційна робота з потенційними абітурієнтами Університету дозволяє виявити їх очікування щодо змісту освіти в Університеті, що з часом впливатиме на задоволеність студента якістю навчання, на обґрунтований  вибір спеціалізації

запит громади та її бачення розвитку регіону дозволяє Університету корегувати перелік освітніх програм та ініціювати нові, необхідні громаді та затребувані на ринку праці; створює можливості для здобуття студентами відповідних компетенцій через співпрацю у громадському секторі, через волонтерську діяльність.

думка роботодавців щодо кваліфікації та компетенцій, отриманих випускниками в Університеті, дозволяє корегувати освітні програми відповідно до потреб регіонального бізнесу та сприятиме затребуваності випускників на ринку праці; дозволяє обирати актуальні напрями науково-дослідної діяльності Університету з перспективою їх комерціалізації

формує запит на затребувані в місті та регіоні спеціальності; може висувати пропозиції щодо компетенцій та очікуваних результатів навчання випускників Університету;  здатна забезпечити можливості дуальної освіти, коли підготовкою фахівця займаються і навчальний заклад і майбутній роботодавець; сприяє інтеграції результатів наукової діяльності Університету до розв’язання локальних проблем регіону.

розробляє державні стандарти вищої освіти та контролює їх дотримання; розробляє загальнонаціональну (зовнішню) систему забезпечення якості вищої освіти як основу для ефективного функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти Університету; через механізм розподілу державного замовлення на прийом та випуск фахівців з вищою освітою впливає на  ринок праці, в тому числі регіональний.

 

Персональний склад відділу

 

Інга Борисова - начальникк відділу якості освіти, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Ольга Ситнікова - провідний фахівець відділу якості освіти 

вул. Карпінського, 58, Маріуполь, 87513
тел. ‭+380 97 7815580‬
email: quality@inbox.dsum.edu.ua

 

Положення про відділ та посадові інструкції

Рішення про створення відділу якості освіти >

Наказ про створення відділу якості освіти >

Положення про відділ якості освіти >

Посадова інструкція начальника >

Посадова інструкція фахівця першої категорії >

Посадова інструкція фахівця >


Внутрішні документи з забезпечення якості

Положення про систему забезпечення якості вищої освіти у Донецькому державному університеті управління >

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та оновлення освітніх програм Донецького державного унівенрситету управління >

 

 

Зовнішнє забезпечення якості освіти

 

Законодавство України передбачає що Заклади вищої освіти України проходять обов’язкову державну аккредитацію кожної з освітніх програм які затверджують право ЗВО видавати дипломи. Наведені нижще сертифікати підтверджують успішне проходження Донецьким державним університетом управління зазначеної акрредиції та права видавати випускникам ДонДУУ дипломи.

Бакалавр Магістр

051 Економіка

054 Соціологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси банк.справа

073 менеджмент

075 Маркетинг

081 Право

122 Комп.науки

231 Соціальна работа

242 Туризм

051 Економіка

054 Соціологія

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси банк.справа

073 Менеджмент

281 Публічне управління та адміністрування

075 Маркетинг

081 Право

 

 

Нормативно-правова база

 

Закони України:

Закон про освіту  
Закон про вищу освіту  
Закон про наукову і науково-технічну діяльність  
Закон про ліцензування видів господарської діяльності 

Постанови Кабінету Міністрів України:

Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах
Про ліцензування освітніх послуг
Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти
Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
Про затвердження Національної рамки кваліфікацій
Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти

Накази Міністерства освіти і науки України

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 
Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей 
Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України 
Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг 
Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів 

Корисні посилання

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 
Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти
Проект EDUQAS 
Проект QUAERE 
Міжнародне агентство з акредитації та експертизи якості вищої освіти FIBAA 
Erasmus+ Eurydice 
EQAA, the European Quality Assurance Agency 
EHEA, European Higher Education Area and Bologna Process 
The European University Association (EUA) Quality Assurance 
Про забезпечення якості вищої освіти в Україні: виклики та перспективи відповідно до нового законодавства (pdf)