У даному розділі ми зібрали публічну інформацію з різних напрямків діяльності університету. Це статутні документи, внутрішні положення та порядки, звіти, інформація про тендери та їх результати, конкурси, т.і.
Донецький державний університет управління  відкритий до громади, тому якщо Ви не знайшли інформацію що Вас цікавить, будь ласка, надішліть запит на  info@inbox.dsum.edu.ua

Положення та порядки
.pdf Положення про академічну доброчесність у ДонДУУ .pdf Положення про дистанційне навчання .pdf Положення про індивідуальний навчальний план студента у ДонДУУ .pdf Положення про куратора академічної групи .pdf Положення про організацію навчального процесу студентів за індивідуальним графіком у ДонДУУ 1 .pdf Положення про організацію самостійної роботи студентів .pdf Положення про організацію та проведення комплексних контрольних робіт у ДонДУУ .pdf Положення про оцінювання знань студентів ДонДУУ .pdf Положення про переведення студента зі зміною фінансування .pdf Положення про планування та облік робот науково педагогічних працівників у ДонДУУ 1 .pdf Положення про порядок виготовлення диплому .pdf Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення 2019 .pdf Положення про порядок обліку медичних довідок що засвідчують тимчасову непрацездатність здобувачів вищої освіти .pdf Положення про практику .pdf Положення про проведення атестації осіб які претендують на вступ на державну службу .pdf Положення про стипендіальне забезпечення ДонДУУ .pdf Порядок видачі дипломів .pdf Порядок виплати соціальних стипендій .pdf Правила призначення академічних стипендій .pdf Про проектні групи та групи забезпечення спеціальності з розроблення і супроводження освітніх програм у ДонДУУ .pdf Тимчасове положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ДонДУУ .pdf Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії .pdf Положення про розроблення, затвердження моніторинг перегляд та закриття освітніх програм .pdf Положення про систему забезпечення якості вищої освіти у донецькому державному університеті управління .pdf Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань студентів .pdf Положення про врегулювання конфліктних ситуацій .pdf Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній та інформальній освіті .pdf Положення про організацію освітнього процесу .pdf Положення про підготовку докторів філософії 2019 .pdf Положення про апеляцію (доктори філософії) .pdf Положення про формування індивідуальних освітніх траєкторій .pdf Порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін і результатів навчання .pdf Методичні рекомендації до складання робочих програм .pdf Методичні рекомендації Про провведення та оцiнюнювання вiдкритих занять .pdf Положення Про навчально-методичну раду .pdf Положення Про порядок пiдготовки i видання навчально-методичної лiтератури .pdf Положення Про порядок складання та затвердження робочих програм навчальних дисциплін .pdf Положення Про проведення та оцiнювання вiдкритих занять .pdf Положення Про роботу предметно-методичних комісій кафедр .pdf Тимчасові норми часу .pdf Методичні рекомендації Вимоги до написання та оформлення навчально-методичної літератури .pdf Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність
Антикорупційна програма
.PDF Антикорупційна програма ДонДУУ .pdf Антикорупційна програма .pdf Визначення термівнів відповідно до Закону України «Про запобігання .PDF Звіт уповноваженого за І півріччя 2020 троку .pdf Контакти, за якими можна повідомити про корупційне правопорушення або правопорушення пов’язане з корупцією .pdf Нормативно-правові акти Національного агентства з питань запобігання корупції .pdf Пам'ятка щодо відповідальності .pdf Пам'ятка щодо врегулювання конфлікту інтересів .pdf Пам'ятка щодо обмежень, встановлених розділом IV Закону України .pdf Пам'ятка щодо отримання подарунків .pdf Памятка щодо правового захисту викривача .pdf Перелік корупційних правопорушень .PDF План роботи уповноваженого на 2020 рік .PDF План роботи уповноваженого на 2021 рік .pdf Повідомлення про корупцію (бланк) .pdf Посилання .pdf Телефони гарячої лінії, на які можна повідомити про корупцію