Кафедра
туризму

туризму

Сферою професійної діяльності кафедри є підготовка бакалаврів з туризму та магістрів з менеджменту в туризмі, наукова робота з формування туристичної привабливості міст України, інтернаціоналізація освіти та забезпечення викладання іноземних мов для всіх студентів Університету управління. 

В процесі навчання студенти набувають навичок моделювання туристичноі діяльності, прогнозування тенденцій розвитку туризму, аналізу фінансово-господарської діяльності туристичних фірм, розробки стратегії маркетингу та реклами туристичної діяльності, проектування туристичних маршрутів та організації турів. 

Конкурентні переваги освітніх програм кафедри туризму:

 • практичне опанування навичок туристичної діяльності;
 • вивчення двох іноземних мов;
 • впевнене володіння сучасними інформаційними технологіями;
 • доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в університетах інших країн) та інших освітніх та наукових проектів;
 • програми розроблені з урахуванням останніх тенденційна ринку праці та в умовах взаємодії з провідними представниками туристичної індустрії України;
 • залучення до процесу навчання представників бізнес-середовища;
 • підтримка у працевлаштуванні на підприємствах-партнерах кафедри та потенційних роботодавців.


Випускники кафедри стають: власниками бізнесу в сфері обслуговування та туризму, менеджерами за напрямами, менеджерами з охорони культурної спадщини, фахівцями з промоцій та іміджевої політики. 

Професорсько-викладацький склад кафедри туризму гармонійно поєднує науковців та практиків, що пройшли стажування в європейських Університетах і мають багаторічний досвід викладання фахових дисциплін у студентоцентрованому освітньому просторі.

До викладацької діяльності активно залучаються фахівці-практики із органів місцевого самоврядування, установ та підприємств-лідерів індустрії туризму.

Співпраця з провідними туристичними компаніями дозволяє вирішувати питання стажувань та освітніх турів для студентів кафедри. 

Для розвитку soft skills своїх студентів кафедра передбачає наступні можливості: 

 • участь у міжнародних проектах ДонДУУ;
 • публікації в міжнародних наукових виданнях;
 • участь у щорічних профільних науково-практичних конференціях та конкурсах наукових робіт;
 • участь в роботі громадських організацій, волонтерських заходах тощо;
 • зустрічі з трендсеттерами сфери туризму та лідерами громадськості, професорами іноземних Університетів;
 • організація та участь в івентах, передбачених виховною діяльністю ДонДУУ, планом заходів міста Маріуполь та Департаментом туризму та курортів України.

Особливості формування професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетенції  в професійній сфері, підготовка до студентської та аспірантської мобільності відображені у наступному відео

 

 

навчання та викладання
Кафедра туризму сприяє впровадженню кращого світового досвіду з забезпечення якості освіти з урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фахівців з туризму.
Студентоцентрована освіта надається в сучасно обладнаних аудиторіях з використанням високотехнологічних пристроїв та інструментів комунікації.
Професорсько-викладацький склад кафедри за роки педагогічної роботи акумулював найкращі практики з інтерактивних методів навчання, здатних підвищувати якість освітнього процесу, а тому числі за рахунок використання мультимедійного забезпечення, використання засобів графічної візуалізації, створення опорних конспектів, ментальних карт, інтерактивних плакатів та коміксів тощо.

На кафедрі викладають навчальні дисципліни, які є основою для набуття студентом необхідних теоретичних і практичних знань фахового спрямування
Відповідно до вимог студентоцентрованого підходу навчання за спеціальністю «Туризм» кафедра забезпечує право студента на можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії в ДонДУУ через вибір навчальних дисциплін. Дисципліни вільного вибору студентів
Навчальний процес забезпечено необхідною навчально-методичною літературою для виконання курсових і кваліфікаційних робіт, проведення лекційних та семінарських занять.

Кафедра забезпечує опанування студентами всіх спеціальностей Університету змісту навчальних дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Іноземна мова наукового спілкування», «Друга іноземна мова», «Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)» у англомовному, німецькомовному та французькомовному варіантах.

В основу організації процесу вивчення іноземних мов покладено Рекомендації Ради Європи та професійної американської організації викладачів англійської мови TESOL, за якими викладання іноземних мов має базуватися на спільних для всіх країн цілях, змісті та методах навчання, маючи за мету досягнення загально-рекомендованих кваліфікаційних рівнів, які забезпечують спілкування та ефективність дій у межах європейського та світового простору.

Під час викладання іноземних мов акцент зроблено на використанні сучасних інтерактивних методик викладання мов, аутентичних підручників та власних розробках, матеріалів мережі Інтернет, відеокурсів із застосуванням технічних засобів навчання.
наукова діяльність
Науково-дослідна діяльність кафедри туризму відбувається в рамках наукової теми «Організаційно-економічні засади формування туристичної привабливості міст України(науковий керівник – д.держ. упр., проф. Стойка А.В.). 

Колективом кафедри опубліковано близько 50 наукових праць в фахових виданнях України та за кордоном, серед яких ряд статей що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Здобуті наукові результати отримали підтвердження доцільності та актуальності в рамках виконання господарчо-договірної теми «Розвиток державного механізму управління формуванням туристичної привабливості міст України» (Договір №1-06/15). В подальшому будуть проводитись дослідження за підтемою «Організаційно-економічні основи формування туристичної привабливості територій в структурі національної економіки України», для задоволення нагальної потреби у вдосконаленні організаційно-економічних механізмів подолання кризових явищ за умов формування та використання туристичного потенціалу та бренду території.

Професорсько-викладацький склад кафедри туризму щорічно долучається до організації Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій на базі університету.
міжнародне співробітництво
Викладачі кафедри є учасниками міжнародних проєктів, наприклад, Erasmus+, Jean Monnet, Fulbright, Tempus, Access Microscholarship Program з вивчення англійської мови та культури, VeryVerified: course on Media Literacy, English for NGOs and Civil Society, English for Media Literacy, «Access Alumni Civic Engagement Program (2019 - 2020)» та інші.

Перелік основних проєктів за останні 3 роки:
У рамках процесу інтернаціоналізаціі вищої освіти викладачі кафедри брали участь  у реалізації наступних міжнародних проєктів:
1. «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнесу-уряду в ЗВО» (2017-2020) Erasmus+ KA2 проєкт – http://eduqas.dsum.edu.ua/
2. «Підтримка визнання кваліфікацій для українських університетів» Erasmus+ KA2 project (2019-2022) – http://quarsu.dsum.edu.ua/
3. "Освітній простір для студентів та громади” (2020-2023) – EUAID проєкт – https://eduspace.dsum.edu.ua/
4. «Перебудова переміщених університетів: підвищення конкурентоспроможності, служіння громадам ” (2020-2023) EUAID проєкт
5. «Освіта для лідерства, інтелектуального та творчого розвитку" (2013-2017) – Tempus проєкт – https://www.elite-project.eu/
6. Центр «Університет третього віку» (2013-2017) – Tempus проєкт http://3au.dsum.edu.ua/
7. Центр досконалості Жан Монне – http://jmce.dsum.edu.ua/
8. Відділ преси, освіти та культури Посольства США в Україні (U.S. Embassy Kyiv Ukraine) Проєкт «IMPULSE: Innovative Modern Practices Upgrading Language Specialist Education» (2019-2020)
9. Regional English Language Office Посольства США в Україні (U.S. Embassy Kyiv Ukraine) Проєкт “English ACCESS Microscholarship Program” (2016-2021)
10. IREX в колаборації з EdEra за підтримки the U.S. Embassy та the British Embassy in Ukraine, проєкт «Very Verified: A Course on Media Literacy» (з 2019) - https://verified.ed-era.com/
Освітні програми за якими кафедра веде підготовку
Викладачі кафедри
Стойка Андрій Васильович
Стойка Андрій Васильович завідувач кафедри туризму, голова ради з якості, доктор наук з державного управління, професор
Драгомірова Євгенія Сергіївна
Драгомірова Євгенія Сергіївна доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Горюнова Катерина Анатоліївна
Горюнова Катерина Анатоліївна старший викладач кафедри туризму
Хоровець Віра Євгенівна
Хоровець Віра Євгенівна старший викладач кафедри туризму, кандидат філологічних наук
Сфера інтересів
Бережна Людмила Григорівна
Бережна Людмила Григорівна старший викладач кафедри туризму
Піхтірьова Олена Олександрівна
Піхтірьова Олена Олександрівна асистент кафедри туризму
Сфера інтересів
Хачатрян Етері Аршаківна
Хачатрян Етері Аршаківна асистент кафедри туризму
Сфера інтересів
Навчальні дисципліни кафедри
Контакти
Телефон
Електронна адреса
Зворотній зв'язок
Залишилися питання чи не знайшли необхідної інформації?