Кафедра
соціального управління

Місія кафедри - Підготовка конкурентоспроможних фахівців у сфері соціології та соціальної роботи, на основі інтернаціоналізації діяльності, запровадження європейських стандартів якості освіти, застосування новітніх  управлінських, дослідницьких, соціальних та інформаційних технологій

Кафедру соціології управління було створено в грудні 2004 року на базі кафедри соціально-гуманітарних дисциплін - однієї з найстаріших у Донецькому державному університеті управління. Засновник і перший завідувач кафедри соціології управління – Валерій Бурега – д.соц.н., професор, заслужений працівник освіти України, провідний фахівець у галузі вітчизняної соціології управління та засновник наукової школи соціології державного управління.

У 2008 р. на кафедрі відбувся перший випуск бакалаврів за спеціальністю «Соціологія».

У 2009 р. - перший випуск магістрів-соціологів у Донецькому регіоні.

У 2011 році на базі кафедри було відкрито нову спеціальність – «Соціальна робота» й у  2014 році відбувся перший випуск бакалаврів з соціальної  роботи. Спеціальності є акредитованими за відповідними освітніми рівнями.

З грудня 2014 року, після переміщення ДонДУУ до м. Маріуполь,  кафедру очолює к.і.н., доцент Наталя Никифоренко.

На кафедрі працює 10 викладачів, 90% з яких мають наукові ступені – 2 доктори наук, 7 кандидатів наук, 1 викладач, що завершила навчання в аспірантурі з соціології.

Викладачі регулярно підвищують кваліфікацію у провідних вітчизняних наукових установах (Інститут соціології НАН України, Національна Академія педагогічних наук України),  проходять міжнародні стажування (Літня Школа SUSEES  «European Education Studies» Університет Федеріка ІІ, м. Неаполь, Італія; Вища школа економіки та гуманітаристики,  Bielsku-Białej, WSEH, Poland, Пловдівський Університет ім. Таісія Хілендарського, Болгарія тощо), беруть участь у міжнародних дослідницьких та соціальних проєктах, у діяльності професійних об'єднань - Соціологічної Асоціації України, Національної асоціації медіаторів України

навчання і викладання
Кафедра забезпечує викладання 33 дисциплін для бакалаврів і магістрів спеціальності «Соціологія» та 27 дисциплін для бакалаврів спеціальності «Соціальна робота». Ми гарантуємо належну якість навчання.

Методи та прийоми викладання постійно урізноманітнюються – за рахунок роботи над парними чи командними проєктами, симуляцій, ділових ігор, дозволяють реалізуватися принципам академічної свободи.

Зміст дисциплін є методологічно розмаїтим і дає можливість здобувачам вищої освіти осягнути плюралістичність соціогуманітарного знання.

Студенти не обмежені у виборі тем досліджень. В навчальній і дослідницькій діяльності культивуються принципи академічної доброчесності.

Акцент робиться на практикоорієнтованому підході до навчання. Студенти кафедри активно працюють в соціологічній науково-дослідній лабораторії ДонДУУ, інформаційно-консультаційному пункті «Контакт», розвиваючи навички за фахом. Практичні заняття відбуваються на базі соціальних установ міста - Міського та районних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді Маріупольської міської ради, Міського центру зайнятості, районних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів Маріупольської міської ради, Дитячого реабілітаційного центру «Республіка Пілігрим» тощо. До співпраці залучені також провідні громадські організації міста – ГО «Фонд розвитку Маріуполя», ГО «Маріупольська спілка молоді», БФ «Карітас Маріуполь», БФ «Право на захист» та інші. За 5 років навчання студентів у м. Маріуполь для практичної підготовки майбутніх соціологів та соціальних працівників було задіяно 45 різноманітних баз практик.

Студентоцентрованість проявляється в створенні комфортних умов для навчання студентів. Викладачі кафедри є організаційно гнучкими в комунікації зі студентами, орієнтованими на партнерство, креативність. Ми сприяємо особистісному розвитку й формуванню життєвих і професійних компетентностей студентів не лише в процесі навчання, а й у позанавчальний час – через залучення до неформальної освіти, волонтерської діяльності, інтеграційних просвітницьких заходів.

Ми є відкритими для пропозицій здобувачів щодо покращення умов навчання та методів викладання. Для моніторингу якості навчання на кафедрі систематично проводяться анкетні та фокус-групові опитування студентів за принципом «рівний-рівному»
наукова діяльність
Базою для зростання потенціалу кафедри, зміцнення її зв’язків із практичними сферами суспільного життя (органами влади та управління, економікою та бізнесом, «третім сектором» тощо), удосконалення навчання виступає наукова діяльність. Викладачі та студенти проводять наукові дослідження за науковим напрямом «Сучасне суспільство у фокусі теоретичної та прикладної соціології» (державна реєстрація №0111U001496). За останні 5 років видано:

8 монографій, з них 2 за кордоном;

5 навчальних посібників, затверджених Вченою радою ДонДУУ;

98 статей, з них 52 у фахових виданнях України, 35 у міжнародних виданнях;

226 тез доповідей;

проведено 7 наукових конференцій (ХІ, ХІІ, ХІІІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління» (2015-2017 рр); IV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів «Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології»; (2017 р.); І,ІІ,ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення» (2017-2020 рр).
наукова діяльність студентів
Ми стимулюємо наукову діяльність студентів. Протягом 2015-2020 років:

96 студентів кафедри взяли участь у конференціях різного рівня;

під керівництвом викладачів кафедри студентами опубліковано 105 наукових праць;

10 студентів стали учасниками конкурсів студентських наукових робіт з соціології і соціальної роботи та отримали визнання результатів своєї діяльності.

У 2016 році Катерина Чаленко – студентка бакалаврату спеціальності «Соціальна робота», стала призеркою Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт іноземною мовою за професійним спрямуванням з гуманітарних наук нефілологічного профілю (ІІІ місце).

У 2016 р., за підсумками Всеукраїнської конкурсної програми «Кращий студент України» магістрантка з соціології Аліна Лебідь стала кращою студенткою-аналітиком Донецької області.

У 2018 році магістрант-соціолог Валерій Тіхонов став фіналістом Спеціальної Студентської Стипендійної Програми від Наукового товариства імені Т. Шевченка в США й отримав фінасування на проведення соціологічних досліджень.

У 2019 р. магістрантка з соціології Дар'я Руденко пройшла конкурсний відбір й була запрошена на стажування до Агентства місцевої демократії в Маріуполі, взяла участь у молодіжному форумі у Франції.
Для адаптації до наукової діяльності студентів перших курсів, на кафедрі запроваджено традицію проведення студентського «Книжкового клубу», дискусійного клубу «Аналітичний четвер». Також студенти беруть активну участь у науково-просвітницьких заходах до «Дня науки», «Дня соціолога», «Дня працівника соціальної сфери».
міжнародне співробітництво
За останні 5 років викладачі кафедри взяли участь у таких міжнародних проєктах:

Польсько-український проєкт «Спільно подбаємо про публічний простір у Маріуполі», реалізований Фондом MiLA, в партнерстві з ДонДУУ і MCKPK (2015-2016 рр., соціологічний супровід).

Проєкт «Примирення в українському суспільстві: від енергії протесту до енергії творення», за фінансової підтримки Уряду Великої Британії, програма «Всебічна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в країні (2016 р., за підсумками участі прикафедрі створено інформаційно-консультаційний пункт «Контакт» для ветеранів АТО/ООС та членів їх сімей, ВПО).

Естонсько-український проєкт International Centre for Defence and Security (ICDS)) «Стійка Україна: громадянське суспільство та волонтери в укріпленні національної стійкості та безпеки України» (Resilient Ukraine Project) (2017–2018 рр., соціологічний супровід).

Erasmus+ KA2 project "Implementation of Education Quality Assurance System via Cooperation of University- Business-Government in HEIs" 586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP (2017-2020 рр., пілотне оцінювання магістерської програми з соціології на основі європейських критеріїв якості освіти).

Запровадження магістерської ОП «Врегулювання конфліктів і медіація» за сприяння Британської Радою в Україні (2019 р.).

За останні 5 років, в рамках програм академічної мобільності ДонДУУ, студенти та аспіранти кафедри соціології управління навчалися в університетах Європи: 1 (Валерія Скоулій) – в Ліонському університеті (Франція), 6 (Дар'я Руденко, Катерина Чаленко, Надія Артамонова, Владислав Швед, Катерина Кроха, Ольга Ребро– в Університеті Салерно (Італія).
Освітні програми за якими кафедра веде підготовку
Викладачі кафедри
Николаєва Валентина Іванівна
Николаєва Валентина Іванівна завідувач кафедри соціального управління, д.держ упр., доцент
Малярчук Наталя Григорівна
Малярчук Наталя Григорівна доцент кафедри соціально управління, доцент кафедри соціально-гумагітарних дисциплін, кандидат історичних наук
Навчальні дисципліни кафедри
Контакти
Телефон
Електронна адреса
Зворотній зв'язок
Залишилися питання чи не знайшли необхідної інформації?