Кафедра
публічного управління та адміністрування

публічного управління та адміністрування

Кафедра публічного управління та адміністрування Донецького державного університету управління створена для підготовки бакалаврів, магістрів та докторів філософії з публічного управління та адміністрування для організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності у сфері муніципального управління, адміністративного менеджменту та публічного адміністрування.

Кафедра готує фахівців на замовлення Національного агентства України з питань державної служби, органів державної влади та місцевого самоврядування, комерційних підприємства, громадських організацій та інших публічних інституцій.

Випускники кафедри займають керівні посади на підприємствах які входять до холдингу Метінвест, Донецької обласної державної адміністрації, Маріупольської міської ради, а також районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування різних міст України та в реальному секторі економіки країни та закордоном. Це агенти змін у громадах,  які відкривають власний бізнес в рідній громаді, беруть участь в організації виборів та обираються депутатами місцевих рад, впливають на події та ініціюють перетворення працюючи в муніципалітеті,  а також очолюють органи місцевого самоврядування, будучи обраними головою громади або мером міста.

Спільнота наших випускників вже сьогодні на передовій реформ в рідній країні. Це професіонали, що прокладають шлях до європейського рівня надання адміністративних послуг для існуючого та майбутніх поколінь, орієнтуючись на засади сталого розвитку за стандартами «Good Governance» − доброго, відповідального, належного врядування. Чечель А.О., завідувач кафедри, доктор економічних наук, доцент

Колектив кафедри поєднує науковців та дослідників, що пройшли навчання в провідних університетах світу, таких як Harvard University, викладачів, що мають багаторічну практику викладання за кордоном, а також представників бізнес-середовища та практиків з багаторічним досвідом роботи на керівних посадах, в тому числі, ряд викладачів мають практичний досвід роботи на державній службі та  в органах місцевого самоврядування.

Кафедра має сталі відносини з провідними університетами США, країн Європейського Союзу та колишнього СНД,  органами влади та місцевого самоврядування, публічними інституціями, комерційними структурами та громадськими організаціями, де працюють наші випускники, студенти можуть пройти практику, викладачі проводять прикладні наукові дослідження та підвищують кваліфікацію. Постійними партнерами в реалізації ініціатив кафедри стали  Маріупольська міська рада, ГО Фонд розвитку Маріуполя, ГО Центр адаптивного лідерства та територіального розвитку, Тбіліський державний університет імені Паати Гугушвілі (Грузія), Вища школа економіки і гуманітористики (Польща), Європейський інститут післядипломної освіти (Словаччина).

У 2014-2019 роки викладачі кафедри стали учасниками понад 10 міжнародних проектів, які фінансуються міжнародними організаціями (ПРООН, Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва, Швейцарська конфедерація), пройшли 3 підвищення кваліфікації на базі провідних закладів вищої освіти України (ДНВЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет), 10 профільних наукових стажувань, 7 з яких в університетах США та країн Європейського Союзу (Harvard Kennedy School, USA; Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Polska, Bielsko-Biala; Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Polska, Katowicach ).

навчання та викладання
Навчання передбачає надання сучасних практикоорієнтованих знань та використання проектного підходу в освітній діяльності, що здійснюється у вигляді традиційних та тематичних проблемних лекцій, інтерактивних лекцій з проведенням презентацій, круглих столів, дискусій, тренінгів, ситуаційних ігор, застосуванням методу кейс-стаді, практичних занять з опрацюванням проблемних питань, семінарських занять, роботи в малих групах, індивідуальних занять, самостійної роботи на основі рекомендованих літературних та інформаційних джерел. Використовуються наочні методи – ілюстрація, демонстрація; практичні методи: досліди, вправи, навчальна праця, проблемно-пошукова методика: практичні роботи в мережі інтернет; творчі, проблемно-пошукові методи.
Також навчальний процес передбачає широкий спектр додаткових можливостей:
- екскурсії та зустрічі з політичними лідерами;
- можливість стажування в органах влади в Україні та за кордоном;
- участь у щорічній школі муніципального управління;
- доступ до ресурсів електронних бібліотек;
- участь у щорічних профільних науково-практичних конференціях;
- публікації в міжнародних наукових виданнях;
- участь у міжнародних проєктах;
- навчання користуванню цифровими ресурсами електронного врядування;
- участь у проєктах з вивчення іноземних мов;
- можливість суміщення навчання за спеціальністю з навчанням за кордоном за програмами Erasmus (в Італії, Франції).
наукова діяльність
Наукові дослідження на кафедрі здійснюються в рамках загально кафедральної наукової теми «Публічне управління для сталого територіального розвитку» (№ державної реєстрації 0118U001700).
Щорічно за ініціативою кафедри проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівні». За результатами наукових досліджень та практичних рекомендацій традиційно видається збірник наукових праць та міжнародна колективна монографія з ISBN однієї з європейських країн-партнерів:

Проблеми та перспективи розвитку державного управління в умовах реформування: [колективна монографія] / Заг. ред. Чечель А.О., Хлобистов Є.В. – Бельско-Бяла (Польща): Вища школа економіки та гуманітаристики, 2017. – 493с.
Public Administration for Sustainable Development. Collective monograph / The general ed. Chechel A., Khlobystov Ie. Bielsko-Biała: University of Economics and Humanities, 2018 - 268 p.
«Public Administration for Sustainable Development: new challenges and perspectives» - в процесі редагування.

Майже 80% викладачів кафедри мають наукові ступені та звання, інші – проходять навчання в аспірантурі або є здобувачами освітнього ступеня доктора філософії, або долучаються до діяльності кафедри як професіонали з багаторічним практичним досвідом.

За 2014-2019 роки колективом кафедри опубліковано понад 100 наукових праць в фахових виданнях України та за кордоном, серед яких ряд статей опубліковані в наукових виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus таWoS.
Щорічно викладачі кафедри захищають дисертації на здобуття ступеня кандидата, доктора наук або доктора філософії в сфері публічного управління, економіки та політології. Навчання на здобуття доктора філософії проходять 15 осіб.

Здобувачі освіти, що навчаються за спеціальностями, долучаються до науково-дослідної роботи в рамках кафедральної тематики, публікують наукові статті в фахових наукових журналах України та збірниках наукових праць, обговорюють свої здобутки на дискусійних майданчиках науково-практичних конференцій.
Результати науково-дослідної роботи викладачів та студентів кафедри адміністративного менеджменту у 2015 році в рамках наукового співробітництва опубліковані в спеціальному випуску Інформаційно-аналітичного журналу «СХІД», http://skhid.com.ua/issue/view/3018. З 2016 року статті за результатами науково-дослідної роботи здобувачів ступеня магістру кафедри опубліковано у науковому журналі «Менеджер» та збірниках наукових праць ДонДУУ, а також у інших профільних фахових видання.

У 2018 році магістрант спеціальності «Публічне управління та адміністрування», начальник служби у справах дітей управління "Служба у справах дітей" Маріупольської міської ради Кубай Тетяна Володимирівна, отримала диплом ІІ етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» в номінації «За знання теорії та практики публічного адміністрування» (науковий керівник д.е.н., доцент Чечель А.О.)
У 2019 році Дипломом ІІІ ступеня в рамках Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». було відзначено наукову роботу здобувача ступеня магістр Павлової Надії Сергіївни на тему «Розвиток соціальної сфери України на шляху євроінтеграції» (науковий керівник д.е.н., доцент Чечель А.О.)

У 2020 році Дипломом ІІІ ступеня в рамках Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». було відзначено наукову роботу здобувача ступеня магістр Завалішиної Валерії Геннадіївни, виконаної на тему «Шляхи вирішення питань соціального захисту дітей в Україні: проблеми та перспективи» (науковий керівник д.е.н., доцент Чечель А.О.)
міжнародне співробітництво
Задля забезпечення європейського рівня навчальної та наукової роботи на кафедрі створено сталі професійні зв’язки з провідними вітчизняними університетами та міжнародними партнерами, які долучаються до консультацій в процесі формування та оновлення освітніх програм, є постійними учасниками ініційованих кафедрою сумісних науково-дослідних заходів або активно долучаються до процесів обміну успішними інноваційними практиками викладання та методичного забезпечення навчального процесу, а також виступають базами академічної мобільності для студентів та викладачів:
Представники професорсько-викладацького складу кафедри публічного управління та адміністрування у 2014-2020 роках пройшли навчання, науково-педагогічне стажування за кордоном та взяли участь у програмах академічної мобільності на базі профільних університетах США та країн Європейського Союзу:

· Harvard Kennedy School (Cambridge, USA)
· John Hopkins University (Washington, USA).
· John Cabot University(Italy)
· Rey Juan Carlos University (Spain)
· The University of Economics and Humanities (Bielsko-Biala, Poland),
· Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, (Katowicach, Poland)

Філіппкін Микита, навчаючись на третьому курсі за бакалаврською освітньою програмою «Муніципальний Менеджмент» та Наталя Ткачова, будучи студенткою магістратури за освітньою програмою «Адміністративний менеджмент» пройшли піврічне стажування за програмою Erasmus + в Італії в університеті Салерно .
У травні 2019 року за ініціативою кафедри публічного управління та адміністрування представники Донецького державного університету управління прийняли участь у профільному Міжнародному науково-практичному стажуванні за програмою «Інноваційні підходи в освіті, публічному управлінні, економіці та менеджменті: стратегії сталого територіального розвитку» на базі Вищої школи економіки та гуманітаристики (Executive Program for Researcher, Educators, Civil Service and Local Government Officers “Innovations in Public Relations, Public Administration, Economics and Management: Strategies of the Sustainable Territorial Development”, University of Economics and Humanities (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna v Bielsku-Białej, WSEH, Poland). Програма стажування була розроблена з урахуванням потреб ДонДУУ, стратегічних партнерів та стейкхолдерів університету та передбачала підвищення кваліфікації викладачів, дослідників, представників державних установ та органів місцевого самоврядування за спеціальностями: 051 Економіка, 072 Фінанси, 073 Менеджмент, 281 Публічне управління і адміністрування, 011 Науки про освіту (теорія та методика управління освітою). Загальний обсяг навчального навантаження стажування склав 4 кредити (120 годин)

В рамках впровадження в навчальний процес інноваційних методів дистанційного навчання за ініціативою кафедри відбулась черга он-лайн зустрічей студентів факультету права та соціального управління, факультету менеджменту та факультету економіки Донецького державного університету управління з студентами Сумського державного університету та Казахського національного університету ім. Аль Фарабі на тему: Edu WorkShop «Перезавантаження людського капіталу: виклики IV технологічного укладу и IV промислової революції». та «РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКИХ СТАРТАП-ПРОЕКТІВ. ПОКОЛІННЯ Z» та work-shop в формі телеконференції: “ІННОВАЦІЙНЕ МИСЛЕННЯ: МІЖДИСЦИПЛИНАРНИЙ ВИМІР”.


Також, викладачі кафедри публічного управління та адміністрування долучились до реалізації міжнародних проектів:
Tempus project "Centres for Third Age Education" 544517-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPHES (2013-2017) http://3au.dsum.edu.ua/
Tempus project "Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouragement" 544343-TEMPUS-1-2013-LT_TEMPUS-SMHES (2013-2017) - член робочої групи з реалізації проекту в ДонДУУ https://www.elite-project.eu/
Jean Monnet project. Jean Monnet Chairs «Analysis and implementation of European experience in the area of democracy and governance in Ukraine» (2014-2017) https://erasmusplus.org.ua/en/projects/jean-monnet/1344-analysis-and-implementation-of-the-european-experience-in-the-area-of-democracy-and-governance-in-ukraine.html
Польсько-Український проєкт «Спільно подбаємо про публічний простір у м. Маріуполь» (фінансувався в рамках Програми Польсько-Американського Фонду Свободи «Перетворення у Регіоні» - RITA, яку реалізує Фонд Освіта для демократії, липень 2015 - литий 2016)
Проєкт «Українська ініціатива зміцнення громадської довіри» за ініціативою Інституту Кеннана Міжнародного центру підтримки науковців імені Вудро Вілсона (Київський офіс) і Програми імені Фулбрайта (фінансується Агентством США з міжнародного розвитку) kennan@kennan.kiev.ua
Проєкт «Через громадську участь до участі в управлінні громадою» реалізується в межах Програми ООН із відновлення і розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу. Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Програму підтримують одинадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.
Проєкт International Foundation for Electoral System ( IFES) з розвитку громадянської освіти для закладів вищої освіти (ЗВО) Інноваційний та інтерактивний курс «Демократія: від теорії до практики» (за підтримки USAID, UKaid) https://www.youtube.com/watch?v=kOOYjD3YJXM
проєкт "Майстерня самоврядування"
Основна мета проекту: підготовка висококваліфікованих фахівців, які в майбутньому стануть потенційними працівниками в органах місцевого самоврядування та органах самоорганізації населення.
Учасники проекту: учні 9-11 класів загальноосвітніх шкіл та ліцеїв м. Маріуполя та районних центрів. «Майстерня самоврядування» є школою лідерів, де молоді люди вчаться професійно спілкуватися: з місцевими органами самоврядування, з представниками бізнес структур, з представниками державних установ різних ланок.
Партнери проекту: Маріупольська міська рада, ГО «Фонд розвитку Маріуполя», ГО «Центр адаптивного лідерства та територіального розвитку», представники ЗМІ та громадських організацій, органи студентського самоврядування.
проєкт "Аналіз застосування європейського досвіду демократії"
Учасники проекту: студенти, аспіранти, державні службовці та представники органів місцевого самоврядування.
Мета проекту: розповсюдження знань та інформації про Європейський Союз, систему державного управління та демократії, захист прав громадян, соціальну та гуманітарну політику європейських держав.
Використання позитивного європейського досвіду є важливою складовою проведення реформ в Україні та реалізації євроінтеграційних перспектив України.
В рамках проекту в позанавчальний час викладаються спецкурси: «Демократія і управління в ЄС», «Європейська соціальна і гуманітарна політика», «Інститути громадянського суспільства та захист прав іноземних громадян в ЄС».
Серед комунікативних заходів проводяться семінари, публічні лекції, конференції, публікується довідкова та навчальна література.
програма «Публічне управління для сталого розвитку»
Цільова група: для державних службовців категорії «Б», «В», посадових осіб органів місцевого самоврядування та осіб на виборних посадах органів місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

Мета: Підвищення спроможності державних службовців вирішувати завдання і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування задля формування умов сталого розвитку в України

Тематика: публічна політика в умовах демократичного розвитку, політика сталого розвитку в Україні, стратегічне управління в публічній сфері, реформування публічної служби, політичні інститутів та процесів задля сталого розвитку в Україні , сучасні соціально-гуманітарні виклики на засадах сталого розвитку, економіка та публічні фінанси в процесах забезпечення сталого розвитку в Україні, право в публічному управлінні, електронне діловодство та електронна демократія, лідерство в демократичному врядуванні.
програма «Демократичний розвиток місцевого самоврядування»
Цільова група: для осіб, вперше призначених на посади державної служби категорії “Б”, “В” (протягом року з дня їх призначення на посаду), вперше призначених на посади місцевого самоврядування (протягом року з дня їх призначення на посаду) та осіб вперше обраних на виборну посаду органів місцевого самоврядування (протягом року після набуття повноважень)

Мета: підвищення спроможності державних службовців вирішувати завдання і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування задля формування умов демократичного розвитку на рівні місцевого самоврядування в України

Тематика: публічна політика в умовах демократичного розвитку, цілі сталого розвитку в умовах демократичних змін, стратегічне управління в органах місцевого самоврядування, політичні інститути та процеси в демократичному суспільстві, соціально-гуманітарні виклики в демократичному суспільстві, електронне діловодство та електронна демократія, лідерство в демократичному врядуванні.
програма «Формування громадянських компетентностей у державних службовців»
Цільова група: державні службовці та представники органів місцевого самоврядування.

Мета проекту: підвищення кваліфікації представників державних службовців та представників органів місцевого самоврядування з питань розвитку громадянських компетентностей державних службовців.

Тематика: освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини як засіб утвердження демократії, демократичне громадянство і демократичне врядування як провідні тенденції розвитку суспільства, демократія: зміст і особливості, сучасні демократії, демократичні суспільства і демократичне врядування, освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини, компетентнісний підхід у професійній освіті ДС і ПОМС, структура громадянських компетентностей ДС і ПОМС.
програма підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції
Цільова група: державні службовці та представники органів місцевого самоврядування.

Мета: підвищення кваліфікації представників державних службовців та представників органів місцевого самоврядування з питань запобігання корупції та шляхів реалізації антикорупційної політики в Україні; законодавства України та зарубіжних країн щодо організації діяльності органів місцевого самоврядування; запобігання виникненню корупційних діянь, протидії проявам корупції і усунення наслідків правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Тематика: Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції. Антикорупційна політика. Система антикорупційних органів: міжнародний та національний рівні.
програма Профілактика та подолання синдрому професійного вигорання у діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
Цільова група: для державних службовців категорії «Б», «В» та осіб на виборних посадах органів місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

Мета: Ознайомлення з феноменом професійного вигорання; чинниками, що сприяють його виникнення та способами запобіганню й зниження його негативного впливу на працездатність держслужбовців.

Тематика: особливості і проблеми професійного вигорання на державній службі, тайм-менеджмент, поняття про зміст, структуру та основні прояви синдрому «професійного вигорання», методики для діагностики синдрому «професійного вигорання», арт-практики з подолання та профілактики професійного вигорання, правила психологічної безпеки для уникнення професійного вигорання, професійна етика, ділове спілкування, прийоми саморегуляції, стрес як ресурс.
програма «Соціологічний супровід прийняття управлінських рішень»
Цільова група: для державних службовців категорії «Б», «В» та осіб на виборних посадах органів місцевого самоврядування (не рідше одного разу на три роки)

Мета: розвиток професійних компетентностей державних службовців та осіб, що перебувають на виборних посадах в органах місцевого самоврядування через оволодіння теоретичними та практично орієнтованими знаннями щодо соціологічного супроводу прийняття ефективних державно-управлінських рішень, опанування навичок організації та проведення соціологічних досліджень в сфері державного управління

Тематика: теоретико-методологічні засади прийняття державно-управлінських рішень організація та проведення соціологічних досліджень в сфері державного управління
програма підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої – четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування
Цільова група: державні службовців, посади яких належать до 1-5 групи оплати праці, і посадових осіб місцевого самоврядування

Мета: формування комплексу професійної компетентності щодо системи публічного управління та адміністрування й електронного урядування з використанням новітніх інформаційних та комунікаційних технологій України в умовах реформування та імплементації європейських принципів як засад, на яких ґрунтується європейське врядування, та закономірностей, згідно з якими воно здійснюється.

Тематика: Система державного управління України на основі європейських принципів: професійні компетенції та кадровий аспект. Комунікації як інструмент реалізації принципу державної служби. Електронне врядування.
Освітні програми за якими кафедра веде підготовку
Викладачі кафедри
Чечель Анна Олександрівна
Чечель Анна Олександрівна завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент
Тарасенко Денис Леонідович
Тарасенко Денис Леонідович професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент
Зелінська Марина Ігорівна
Зелінська Марина Ігорівна доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат політичних наук
Байрак Анжела Олегівна
Байрак Анжела Олегівна старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування
Верительник Світлана Мельсиківна
Верительник Світлана Мельсиківна старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування, доктор філософії з публічного управління та адміністрування
Навчальні дисципліни кафедри
Контакти
Телефон
Електронна адреса
Зворотній зв'язок
Залишилися питання чи не знайшли необхідної інформації?