Кафедра
соціально-гуманітарних дисциплін

соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедру соціально-гуманітарних дисциплін було створено у межах факультету права і соціального управління після переміщення Донецького державного університету управління до м. Маріуполя у грудні 2014 р. шляхом об’єднання кафедр українознавства, філософії і психології, іноземних мов. Очолила кафедру гуманітарних дисциплін і керує нею по теперішній час доктор наук з державного управління, професор Валентина Іванівна Токарева. У вересні 2016 р. зі складу кафедри гуманітарних дисциплін було виокремлено кафедру іноземних мов. Кафедра гуманітарних дисциплін є базовим структурним підрозділом Донецького державного університету управління, що здійснює навчальну, навчально-методичну, науково-дослідницьку та організаційну діяльність.

Місія кафедри - адаптація студентів молодших курсів до навчального процесу відповідно до вимог вищої школи, зміцнення у них світоглядного ядра, розвитку системного мислення, широти кругозору,  здобуття навичок наукової діяльності, необхідних для переходу на наступний (магістерський) освітній рівень,  флексибільності, затребуваної в умовах сучасного ринку праці.

Основні напрями діяльності кафедри:

 • реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти;
 • організація та здійснення на високому науковому і методичному рівнях освітнього процесу в межах навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі, та загальної гуманітаризації підготовки здобувачів вищої освіти;
 • формування загальних компетентностей здобувачів вищої освіти, передбачених стандартами відповідних спеціальностей, затвердженими МОН України, та здійснення контролю та аналізу якості набутих компетентностей через систему усіх видів контролю;
 • розробка й систематичне оновлення методичного забезпечення з навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, удосконалення їх медійного супроводу;
 • розвиток у майбутніх фахівців відповідних професійних і ділових якостей, формування громадянської позиції щодо явищ суспільного життя, усвідомлення необхідності дотримання прав і свобод людини та громадянина;
 • розробка та впровадження нових форм, методів і технологій навчання;
 • організація виконання контролю за прийнятими рішеннями з питань забезпечення освітнього процесу;
 • заохочення та систематичне залучення студентів молодших курсів до участі у відповідних конкурсах, олімпіадах, наукових гуртках, круглих столах, конференціях, культурних та громадських заходах;
 • керівництво самостійною навчальною та науково-дослідницькою роботою студентів та аспірантів;
 • організація та проведення науково-практичних заходів (круглих столів, конференцій);
 • організація контролю науково-педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу у формі пробних, показових і відкритих занять з подальшим обговоренням на засіданнях кафедри гуманітарних дисциплін.
навчання та викладання
Кафедра гуманітарних дисциплін забезпечує викладання циклу дисциплін гуманітарного та соціального спрямування на всіх факультетах ДонДУУ.

Також викладачі кафедри беруть участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів. Підготовка аспірантів та докторантів здійснюється за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління.

Здійснюється імплементація в навчальний процес результатів науково-долідницької діяльності студентів – членів історично-краєзнавчого гуртка «Кліо» (керівник: к. і. н., доцент Н. Г. Малярчук).
наукова діяльність
За 2015-2019 рр. по кафедрі гуманітарних дисциплін:

захищено дисертацій: 7 кандидатських та 2 докторських;

розроблено та впроваджено в навчальний процес: 7 навчальних посібників, 16 навчально-методичних праць;

взято участь у написанні 11 колективних монографій;

опубліковано 60 статей, з них у фахових виданнях – 36, за кордоном – 7;

опубліковано тез доповідей на конференціях та круглих столах – 130;

взято участь у 170 наукових конференціях;

організовано 9 науково-практичних конференцій та круглих столів, видано 9 збірок конференцій;

під керівництвом викладачів кафедри опубліковано 10 статей студентів;

Науково-практичні конференції та круглі столи, організовані кафедрою:

круглий стіл «Застосування європейських інструментів сприяння демократії та правам людини: досвід для України», м. Маріуполь, Донецький державний університет управління, 6 лютого 2016 р.;

круглий стіл «Європейська практика захисту прав вимушених переселенців: досвід для України», м. Маріуполь, Донецький державний університет управління, 19 березня 2016 р.;

інтернет-конференція в рамках проекту «Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні» «Україна та ЄС: можливості та перспективи співпраці» (м. Маріуполь, 18-19 травня 2017 р., ДонДУУ);

всеукраїнська науково-практична конференція «Психосоціальна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та українські реалії» (м. Маріуполь, 28 лютого 2018 р., ДонДУУ);

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи миротворення» (м. Маріуполь, 15 червня 2018 р., ДонДУУ, спільно з кафедрою соціології управління);

круглий стіл «Європейський вимір соціальної безпеки: інструменти, проблеми, практика» в рамках проекту «Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та належного врядування в Україні» (м. Маріуполь, 21 червня 2018 р., ДонДУУ;

регіональна науково-практична конференція «Історія України в регіональному та глобальному вимірах» (м. Маріуполь, 22 лютого 2019 р., ДонДУУ);

всеукраїнська науково-практична конференція «Процеси формування в Україні громадянського суспільства та політичної нації» (м. Маріуполь, 26 квітня 2019 р., ДонДУУ);

круглий стіл «Європейська політика зайнятості, ринок праці, трудова міграція vs Україна» (м. Маріуполь, 19 червня 2019 року, ДонДУУ);

всеукраїнська науково-практична конференція «Медіаосвіта як інструмент розвитку громадянського суспільства в Україні» (м. Маріуполь, 29 листопада 2019 р., ДонДУУ);

ІІ всеукраїнська науково-практична конференція «Історія України в регіональному та глобальному вимірах» (м. Маріуполь, 20 лютого 2020 р., ДонДУУ).
міжнародне співробітництво
Міжнародне співробітництво здійснюється через участь викладачів кафедри в міжнародних проєктах та стажуваннях:

програма Британської Ради Inspiring Leadership: leadership foundation for higher education («Розвиток лідерського потенціалу університетів України), 2019 (професор В. І. Токарева),

програма «Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging» (ELITE 544343-TEMPUS-1-2013-1-LT-TEMPUS-SMHES) (професор В. І. Токарева)

Jean Monnet project. Jean Monnet Center of Excellence http://jmce.dsum.edu.ua/ (професор В. І. Токарева),

програма «Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво університету-бізнес-уряду в ЗВО (Eduqas) (м. Стокгольм, Швеція, 2018) (професор В. І. Токарева),

програма розвитку лідерського потенціалу університетів України (м. Глазго, Шотландія, 2018) (професор В. І. Токарева),

програма TEMPUS проєкту SCM NO 15 BO5-2005 Workshop for Introducing Practical Approachesin Transforming Higher Education in Ukrainе (професор Н. Г. Діденко),

міжнародний проєкт 15312-LLP-1-2009-UA-AJM-MO з вивчення та викладання навчального модулю «Європейська соціальна політика і моделі соціального партнерства» в рамках Jean Monnet Programme (професор Н.Г. Діденко),

Exellent Centre Jean Monnet, Донецький державний університет управління (професор Н. Г. Діденко),

Research Project «European Union: Past, Present and Future Challenges» (International Research Group for Conflict, Border lands and Minorities) (професор Н. Г. Діденко),

Jean Monnet Chair, Кафедра Жана Моне «Аналіз та застосування європейського досвіду демократії та governance в Україні», грант програми ЄС Еразмус + Jean Monnet Chair (голова Кафедри – професор Н. Г. Діденко),

програма Eastern Partnership (професор Н. Г. Діденко).
Освітні програми за якими кафедра веде підготовку
Викладачі кафедри
Никифоренко Наталя Олексіївна
Никифоренко Наталя Олексіївна завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук
Токарева Валентина Іванівна
Токарева Валентина Іванівна проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України
Діденко Ніна Григорівна
Діденко Ніна Григорівна професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор наук з державного управління
Сікорська Ірина Миколаївна
Сікорська Ірина Миколаївна директор Центру міжнародного співробітництва, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат наук з державного управління, член Національної команди експертів з реформування вищої освіти
Кальянов Анатолій Володимирович
Кальянов Анатолій Володимирович професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор медичних наук
Малярчук Наталя Григорівна
Малярчук Наталя Григорівна доцент кафедри соціальної роботи, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук
Никифоренко Андрій Ростиславович
Никифоренко Андрій Ростиславович старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Наумова Тетяна Михайлівна
Наумова Тетяна Михайлівна доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук
Чаплик Микола Миколайович
Чаплик Микола Миколайович доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач соціологічної науково-дослідної лабораторії, кандидат історичних наук
Луковенко Ілля Геннадійович
Луковенко Ілля Геннадійович доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та кафедри соціології управління, кандидат історичних наук
Ребро Ольга Вікторівна
Ребро Ольга Вікторівна викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Навчальні дисципліни кафедри
Контакти
Телефон
Електронна адреса
Зворотній зв'язок
Залишилися питання чи не знайшли необхідної інформації?