Кафедра
фінансів та обліку

фінансів та обліку

Місія кафедри фінансів та обліку - якісна підготовка кваліфікованих фахівців, що володіють сучасними знаннями з обліку та оподаткування, фінансів, банківської справи та страхування на основі гармонізації навчального процесу із застосуванням сучасних інформаційних технологій та інноваційних форм і методів організації освітнього процесу, з метою забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці та ефективної взаємодії з суспільством.

Місія реалізується завдяки:

  • впровадженню інноваційних навчальних технологій в процес викладання;
  • кадровому потенціалу кафедри, підвищенню кваліфікації викладачів, освоєння ними сучасних комп'ютерних технологій;
  • проводенню науково-практичних семінарів із залученням стейкхолдерів;
  • підготовці підручників, навчальних посібників, інших засобів навчання;
  • науково-дослідній роботі, керівництву науково-дослідницькою роботою здобувачів вищої освіти за ступенем доктора філософії;
  • участі у науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах;
  • удосконаленню та розробці нового навчально-методичного забезпечення дисциплін, з урахуванням переходу на сучасні інформаційні та інноваційні технології в навчальному процесі;
  • впровадженню інноваційних технологій в навчальний процес.

Науково-педагогічний склад кафедри нараховує 8 викладачів, зокрема: 2 доктори економічних наук, 5 кандидатів економічних наук та 1 старший викладач. Серед викладачів кафедри багато практикуючих фахівців в області фінансового планування, бухгалтерського обліку, банківської та страхової діяльності.

навчання та викладання
Викладачі кафедри є професійно мобільними та адаптованими до змін у законодавчому, освітньому та економічному середовищі; використовують у навчальному процесі інноваційні педагогічні та сучасні інформаційні технології; постійно працюють над оновленням змісту, форм і методів навчання.

Для викладання окремих навчальних дисциплін залучаються провідні спеціалісти-практики. Поєднання висококваліфікованого викладацького колективу з досвідченими практиками має свої переваги, які позначаються не тільки на рівні підготовки, фаховому формуванні спеціалістів, але й на їх особистих якостях, світогляді, розумінні життєвих ситуацій та вихованості.

Викладачами кафедри на постійній основі проводяться тренінги «Фінансова грамотність» для школярів.

Рівень навчання посилюється залученням студентів до науково-дослідної роботи, використанням новітніх засобів і методів навчання таких як ділові, інтелектуальні тренінги, ділові ігри, мозковий штурм, ігри на згуртування колективу, моделювання нестандартних, конфліктних і критичних ситуацій тощо.
наукова діяльність
Професорсько-викладацький склад кафедри фінансів та обліку ДонДУУ здійснює плідну науково-дослідну роботу в межах науково-дослідної теми «Фінансова політика держави в умовах модернізації фінансової системи та інститутів» (наук. керівник – д.е.н., доц. Дятлова Ю.В.) (№ ДР 0119U103381).

Оперативні результати НДР співробітників кафедри є такими:

Удосконалено моделі фінансового управління у межах багаторівневої моделі управління в країні.

Розроблено економіко-математичну модель функціонування та регулювання грошових потоків регіонального фінансового ринку.

Удосконалено стратегії забезпечення стійкого розвитку фінансового ринку України в умовах поглиблення процесів економічної та фінансової глобалізації, підвищення нестабільності світових фінансових ринків і методології її реалізації.

Удосконалено стратегії підвищення конкурентоспроможності країни та її регіонів як складової частини соціально-економічного розвитку України за допомогою інструментів фінансового ринку.

Сформульовано концептуальні позиції парадигми та емпірики фінансів в контексті світових та регіональних економічних викликів відповідно до умов євроінтеграції та децентралізації.

Розроблено напрями розвитку фінансової політики в умовах глобалізації та євроінтеграції.

Удосконалено механізм коригування фінансової політики в умовах економічної кризи.

Упроваджено модель розвитку та реалізація фінансової політики регіонального рівня.

Розроблено методичні підходи щодо формування системи оцінки рівня соціальної спрямованості економіки держави.

Систематизовано практичні виклики фінансових й технологічних інновацій для банківської системи та ринку нерухомості.

Розроблено теоретико-методологічні основи формування національної програми для підтримки осіб «третього віку».

Вдосконалено механізм застосування податкового кредитування в регулюванні інвестиційно-інноваційного процесу в країні.

Удосконалено теоретико-методологічні підходи щодо напрямів раціоналізації фінансового забезпечення місцевих бюджетів.

Вдосконалено концептуальну модель управління інвестиційними процесами економіки України.

Вдосконалено організаційно-методичний підхід до формування системи інформаційного забезпечення реалізації концепції комплексного державного регулювання економічного розвитку.

Вдосконалено механізм управління економічною поведінкою підприємств корпоративної структури.
міжнародне співробітництво
Викладачі кафедри є учасниками реалізації проєкту «Центру освіти для людей третього віку», програми «Відкритий світ» (м. Рочестер, штат Нью-Йорк, США), міжнародного стажування «Інноваційні підходи в освіті, публічному управлінні, економіці та менеджменті: стратегії сталого територіального розвитку» (м. Бельско-Бяла, Польща).
Освітні програми за якими кафедра веде підготовку
Викладачі кафедри
Дятлова Юлія Володимирівна
Дятлова Юлія Володимирівна Завідувач кафедри фінансів та обліку, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, доктор економічних наук, доцент
Поважний Олександр Станіславович
Поважний Олександр Станіславович професор кафедри фінансів та обліку, доктор економічних наук
Нога Ірина Михайлівна
Нога Ірина Михайлівна помічник ректора, доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Суздалєва Олена Сергіївна
Суздалєва Олена Сергіївна доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат наук з державного управління
Бурда Владислав Євгенович
Бурда Владислав Євгенович доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Козлова Вікторія Янівна
Козлова Вікторія Янівна доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Навчальні дисципліни кафедри
Контакти
Телефон
Електронна адреса
Зворотній зв'язок
Залишилися питання чи не знайшли необхідної інформації?