Кафедра
екологічного менеджменту

екологічного менеджменту

Кафедра екологічного менеджменту Донецького державного університету управління створена для підготовки фахівців, які мають сучасні знання та професійні навички в області менеджменту екологічної безпеки, організації природоохоронної діяльності, здатні приймати виважені управлінські рішення.

Кафедру очолює Марова Світлана Феліксівна - доктор наук з державного управління, професор, академік Академії економічних наук України

Навчальний процес забезпечують викладачі високої кваліфікації: 2 професори, доктори наук,  3 доценти, кандидати наук з науковими ступенями в сфері економіки та державного управління. Викладачі мають значний досвід роботи у природоохоронних структурах, завдяки чому заняття мають як теоретичну, так і практичну спрямованість. Наші фахівці постійно проходять стажування у європейських університетах, вивчають сучасні методи організації освітнього процесу та застосовують отриманий досвід в нашому університеті. Значна увага приділяється індивідуальній та самостійній роботі студентів, яка забезпечується методичними розробками кафедри з кожної дисципліни.

Принципами роботи кафедри є:

  • залучення провідних фахівців, що мають наукові ступені, вільно володіють іноземними мовами та сучасними комп’ютерними технологіями;
  • підтримка атмосфери взаємної поваги між викладачами та студентвами;
  • оновлення переліку дисциплін, що пропонуються для вільного вибору студентів;
  • постійне вдосконалення методичного та інформаційного забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Менеджер з екологічної безпеки – професія майбутнього!

 

навчання та викладання
Кафедра екологічного менеджменту надає якісну управлінську підготовку, вчить здобувачів основам планування, організації, контроля природоохоронної діяльності на підприємствах всіх форм власності, навчає студентів моделюванню екологічних процесів, основам моніторингових досліджень, управлінню соціальною та екологічною безпекою. Навчання проходить у комп’ютерних класах із використанням сучасного програмного забезпечення.

Навчальний процес здійснюється із залученням фахівців-практиків, що представляють підприємства великого та середнього бізнесу, пов’язані з впливом на стан екологічної безпеки, представників природоохоронних відділів органів влади та місцевого самоврядування. Протягом навчання наші студенти мають змогу спілкуватися з майбутніми роботодавцями, проходити практичну підготовку на реальних підприємства, вирішувати сучасні завдання забезпечення екологічної безпеки.

Вирішення екологічних питань безпосередньо пов’язане з становленням активної громадянської позиції. І в першу чергу це очевидно при розгляданні проблем «малої екології», проблем рідного міста. Це також одна із сторін роботи кафедри екологічного менеджменту.

Наші студенти активно залучаються до наукової діяльності кафедри. Вже 14 років поспіль кафедра організує наукову конференцію «Екологічний менеджмент – складова частина сталого розвитку», в якій приймають участь не лише студенти університету, школярі, але й аспіранти, викладачі шкіл, молоді вчені.

Однією з конкурентних переваг нашого університету є постійно діюча програма академічної мобільності студентів. Здобувачі, які навчаються за нашими освітніми програмами також мають можливість скористатися цією програмою і обрати за бажанням варіанти навчання в університеті Італії, Франції або Болгарії.
наукова діяльність
Наукова діяльність кафедри реалізується через виконання комплексних науково-дослідних робіт, що мають державну реєстрацію, та ініціативну держбюджетну тематику.

Наукові напрямки кафедри:

0118U003105 1 Удосконалення механізмів управління формуванням та впровадженням екологічної політики в сучасних умовах

0110U003044 Удосконалення державних механізмів екологізації економіки та суспільства.

0116U004149 Економічні та інституціональні основи реформування природокористування і охорони навколишнього середовища для переходу до сталого розвитку.

На кафедрі виконувалась низка робіт на замовлення підприємств міста, зокрема:

Формування методологічних основ впровадження принципів сталого розвитку міст та регіонів України.

Теоретичні та прикладні проблеми управління логістичними потоками аптечних мереж.

Наші науковці є учасниками спеціалізованих вчених рад не тільки нашого, а й інших університетів України, співробітниками редколегій наукових видань України й Польщі та Словаччини.

Викладачі кафедри приймають активну участь у підготовці аспірантів та докторів наук. На кафедрі 8 здобувачів наукових ступенів доктора філософії. За період з 2015 по 2019 р. під керівництвом докторів, професорів кафедри ступень доктора філософії отримали 6, а ступінь доктора наук 2 науковця. Зокрема, щомісяця проводяться наукові семінари, метою яких є обговорення наукових розробок здобувачів, а також підвищення наукового рівня професорсько-викладацького складу кафедри.

За результатами наукової та навчальної роботи професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано чимало підручників, посібників та монографій.

За період 2017-2020 роки колективом кафедри опубліковано ~ 165 наукових праць в фахових виданнях України та за кордоном, серед яких 16 статей опубліковані в наукових виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science.

Видано 46 наукових монографій, з яких 11 монографій видано за кордоном. Серед останніх робіт варто відмітити наступні:

Марова С.Ф., Солоха Д.В., Погребняк Л.О., Бєлякова О.В., Морева В.В., Турбіна О.І. Інституціональні основи ефективного реформування системи природокористування в умовах реалізації концепції сталого розвитку в Україні. Монографія. – ТОВ «ППНС», 2019. – 304 с.

Марова С.Ф., Солоха Д.В., Бєлякова О.В. та ін. Формування теоретико-методологічних основ функціонування логістичних систем України: Монографія, за науковою редакцією доктора економічних наук, професора Д.Солохи. - Словаччина, Подгайска: Європейський інститут додаткової освіти, 2019. - 305 с. (Закордонне видання)

Марова С., Зятько Й., Сотниченко Л., Бєлякова О., Морева В. Формування теоретико-методологічних основ адаптації принципів сталого конкурентоспроможного розвитку регіонів України на засадах розбудови їх інфраструктури. Монографія, за науковою редакцією д-ра екон. наук Д. Солохи. - Словаччина, Подгайска: Європейський інститут додаткової освіти, 2018. - 675 с. (Закордонне видання)
Формирање теоријске и методолошке основе управљања развојем иновативних потенцијала регионалних социоекономских система на синергистичким основама / Монографија: према научном издању доктори економских наука, професори Дмитра Солохи. – Србија: Бачки-Петровац 2019. – 348 с. (Закордонне видання)

У своїй роботі професорсько-викладацький склад кафедри орієнтується на найновіші досягнення теорії і практики, сучасні світові стандарти, впровадження інноваційних технологій навчання, комплексність забезпечення навчального процесу. Це дає змогу майбутнім фахівцям здобувати ґрунтовні знання із професійно-орієнтованих дисциплін і практичні навички.

Студенти і викладачі беруть активну участь у міжвузівських і міжнародних наукових конференціях, академічних стажуваннях за кордоном.
Політика кафедри спрямована на інвестування у розвиток викладачів шляхом їхнього спрямування на стажування, курси підвищення кваліфікації, тренінги, бізнес-семінари, круглі столи та ін. Академічна мобільність викладачів та студентів – це один із основних напрямків інтернаціоналізації освітнього процесу на кафедрі.

Представники професорсько-викладацького складу кафедри за останні 3 роки в рамках реалізації міжнародних проєктів відвідали більш ніж 20 закладів вищої освіти країн світу (Головний Гірничий Інститут в Катовіце (Польща), Університет Салєрно (Італія), Університет Верона (Італія), Університет Крайови (Румунія), Остравський Університет (Чехія), Університет м. Ліон (Франція), Університет Глазго (Шотландія), Університет Генуї (Італія), та ін.)

Студенти щорічно під керівництвом викладачів кафедри виконують наукові роботи, які неодноразово відзначалися на всеукраїнських конкурсах наукових робіт дипломами ІІ і ІІІ ступеня, почесними грамотами і подяками. В 2019 р. диплом ІІІ ступеня за перемогу у другому етапі Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт зі спеціальності «Менеджмент природоохоронної діяльності», якій відбувався в Одеському екологічному університеті, отримала студентка А. Карабута (наук.керівник к.т.н., доцент Л.О. Погребняк). В 2020 р. в цьому ж конкурсі диплом ІІ ступеня отримав студент Г. Панга (наук.керівник д.е.н., проф. Д.В. Солоха).
міжнародне співробітництво
Співробітниками кафедри постійно проводиться інформаційно-організаційна робота зі студентами та аспірантами з інформування про головні напрямки міжнародної діяльності університету та перспективні можливості щодо участі у міжнародних конференціях/семінарах, отримання освіти за кордоном.

Активне співробітництво з іноземними освітніми закладами є одним з напрямів розвитку кафедри. Кафедра має договори про наукове співробітництво, завдяки чому здійснює обмін інформацією про свої освітні програми, дослідницьку діяльність та сфери потенційного взаємного наукового співробітництва. Ми співпрацюємо з:

Європейським соціально-технічним університетом (м. Радом, Польща);
Головним гірничим інститутом (м. Катовіце, Польща);

Академієй фізичного виховання і менеджменту (м. Катовіце, Польща);
Варшавським університетом (Польща).

Европейский институт последипломного бразования (м. Подгайська, Словакія)

Підписано Меморандум про співпрацю та наміри щодо створення громадського ресурсного центру у м. Маріуполі Донецької області в сфері охорони навколишнього природного середовища.
Освітні програми за якими кафедра веде підготовку
Викладачі кафедри
Марова Світлана Феліксівна
Марова Світлана Феліксівна завідувач кафедри екологічного менеджменту, доктор наук з державного управління, професор
Морева Вікторія Володимирівна
Морева Вікторія Володимирівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат хімічних наук
Турбіна Оксана Ігорівна
Турбіна Оксана Ігорівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат економічних наук
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Абалмасова Валентина Володимирівна
Абалмасова Валентина Володимирівна асистент кафедри екологічного менеджменту
Навчальні дисципліни кафедри
Контакти
Телефон
Електронна адреса
Зворотній зв'язок
Залишилися питання чи не знайшли необхідної інформації?