Академічна доброчесність стосується кожного працівника Університету та кожного студента й передбачає, передусім, дотримання законів і професійних стандартів, взаємну повагу та довіру всіх учасників освітнього процесу, готовність нести відповідальність, що у підсумку свідчить про рівень морально-етичних якостей сучасної свідомої особистості.

Дотримання принципів і правил академічної доброчесності в Донецькому державному університеті управління забезпечує захист прав як працівників, так і здобувачів вищої освіти та обумовлює рівень якості навчання, викладання, наукової, виховної, адміністративної діяльності.

Прагнення до міжнародних стандартів надання освітніх послуг та провадження наукової діяльності на засадах відкритості та доброзичливості, поваги до авторських прав, недопущення плагіату– все це запорука ефективної реалізації місії ДонДУУ.

Створена в ДонДУУ комісія з академічної доброчесності організовує роботу з її популяризації шляхом проведення щорічних семінарів та координує роботу з контролю дотримання доброчесності всіма членами колективу університету та здобувачами вищої освіти.

Каталог вибіркових дисциплін містить дисципліну «Академічна доброчесність» яка може бути обрана студентами всіх освітніх рівнів, курсів та спеціальностей.